Prezentujemy dwa fragmenty z Wprowadzenia do publikacji Leona Łukaszewskiego ,,Problem czytania i pisania nut" autorstwa dr hab. adiunkt w Katedrze Badań Muzyczno-Edukacyjnych Akademii Muzycznej w Krakowie Anny Kalarus.

(...) Autor w niniejszej publikacji w pierwszej kolejności opisał, co w tym obszarze (,,kształcenia słuchu i rozwijaniu tzw. muzykalności") zrobiono do jego czasów. W sposób rzetelny i wnikliwy przedstawił chronologicznie różnorakie metody i systemy. Prezentację rozpoczął od metod tradycyjnych, począwszy od Gwidona z Arezzo, Jana J. Rousseau poprzez m. in. Pierre Galina, Guilaume L. Bocquillon’a, aż do metody Tonic sol-fa Johna Curwena, fonogestyki Johna Evansa i 12-sylabowego systemu Carla Eitza, które omawia szczególnie wnikliwie. Dokonując analizy współczesnych metod wychowania muzycznego autor wyraża niepokój, że w odniesieniu do kształcenia słuchu, w tym czytania i pisania nut nie traktują ich jako głównych i podstawowych elementów, lecz jako formę drugorzędną lub dodatkową. Nie zmienia to faktu, że z należnym uznaniem autor odnosi się do działalności „wielkiej trójki” Carla Orffa, Émila Jaques-Dalcroze’a i Zoltána Kodálya, a także innych teoretyków muzycznych XX wieku, w tym Polaków. (...)

 

(...) Najważniejszą i bodaj najciekawszą częścią pracy jest prezentacja autorskiego projektu udoskonalenia środków pomocniczych w czytaniu i pisaniu nut. W pierwszej kolejności Autor zajmuje się usprawnianiem notacji muzycznej. Punktem wyjścia jest tu temperowana skala 12-półtonowa, a ostatecznym efektem zapis nutowy na liniach o różnych szerokościach, bez kluczy i znaków chromatycznych z linią c wyznaczającą wysokość absolutną. Drugim elementem projektu jest przekształcony, zreformowany system sylabiczny. Autor wprowadzając nowe sylaby, tworzy 12-stopniowy sylabiczny szereg chromatyczny.
W ślad za zmianami w systemie sylabicznym wprowadzona zostaje zmodyfikowana fonogestyka. Dopełnieniem całego projektu są zalecenia Autora w zakresie ćwiczeń i praktycznego zastosowania udoskonalonego systemu czytania i zapisu nut. (...)