Deklaracja dostępności
Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis.


Data publikacji strony internetowej:

2018-01-01


Data ostatniej istotnej aktualizacji:

2024-03-25

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Galeria nie ma etykiet tekstowych powiązanych ze zdjęciami i może być problematyczna dla osób, które korzystają z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane kontaktowe znajdują się w stopce strony.
  2. Poprawienie dostępności galerii niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-20
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-25


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Bray
E-mail: zastepca@polskichorkameralny.pl
Telefon: 693 732 604


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
     

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Magdalena Bray - Zastępca dyrektora
Adres: 80-320 Gdańsk ul. Opata Jacka Rybińskiego 24
E-mail: zastepca@polskichorkameralny.pl
Telefon: 693 732 604
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.