Deklaracja dostępności
Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

  Treści niedostępne

  • Galeria
   

   Wyłączenia

   • Galeria - wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów
    

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia:
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Klaudia Gurzyńska.
    • E-mail: promocja1@polskichorkameralny.pl
    • Telefon: 695 052 140

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Magdalena Bray - Zastępca dyrektora
    • Adres: 80-320 Gdańsk
     ul. Opata Jacka Rybińskiego 24
    • E-mail: zastepca@polskichorkameralny.pl
    • Telefon: 693 732 604

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.