Doroczny Koncert Bożonarodzeniowy pod Patronatem Prezydenta Miasta Gdańska

20 grudnia 2014 | sobota | godz. 20.00 | Kościół św. Mikołaja w Gdańsku | ul. Świętojańska 72


Wykonawcy:
Keri Fuge | Sopran
Ben Williamson | Kontratenor
Tyler Clarke | Tenor
James Oldfield | Bass
Polski Chór Kameralny
Capella Bydgostiensis
Jan Łukaszewski | dyrygent


W programie:
G. F. Haendel - Mesjasz HWV 56


Georg Friedrich Händel (1685-1759) był jednym z najbardziej popularnych kompozytorów XVIII wieku. Niemiec, urodzony w Halle, największe sukcesy artystyczne odnosił we Włoszech i w Anglii. Osiedlił się w Londynie, gdzie prowadził teatr operowy. Pełne blasku i siły witalnej utwory Händla stanowią szczytowe osiągnięcia epoki baroku.

Muzyka Haendla jest lekka i potężna zarazem, kipiąca życiem i energią. Potrafi być także niezwykle dramatyczna. W "Mesjaszu" nie ma słabszych czy obojętnych miejsc – wszędzie przejawia się genialny kunszt kompozytorski Haendla, łączącego w doskonałej harmonii swobodną opisowość dźwiękową i ścisłe rygory formalne, liryzm i dramatyzm, partie solowe, zespołowe i chóralne.
Tematyka koncertu, jego podniosły i uroczysty charakter oraz niezwykłe wykonanie w pięknym wnętrzu kościoła św. Mikołaja wprowadzą mieszkańców Gdańska i Trójmiasta w świąteczny nastrój.

Oratorium Mesjasz jest jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych utwo­rów Georga Friedricha Händla. Oko­licz­no­ści, w któ­rych dzieło to powsta­wało, wcale nie zapo­wia­dały ponad­cza­so­wego suk­cesu. Kompozytor wąt­pił nawet w jego sezo­nowe powo­dze­nie. Sku­szony per­spek­tywą serii kon­cer­tów przed nową, irlandzką publicz­no­ścią postanowił ukończyć pracochłonne dzieło. Tak zmo­ty­wo­wany upo­rał się z kompozycją w trzy i pół tygo­dnia. O kunsz­cie kom­po­zy­tora świad­czy fakt, że mimo pośpie­chu, w jakim pisał on Mesjasza, bar­dzo nie­wiele odnaj­du­jemy w nim muzycz­nych zapo­ży­czeń, będą­cych w tam­tych cza­sach bar­dzo powszechną prak­tyką. Oratorium jest pełne nowych pomy­słów.
Po wyko­na­niu Mesjasz został okrzyk­nięty naj­pięk­niej­szym napi­sa­nym dotąd utwo­rem muzycz­nym: „Brakuje słów, by wyra­zić nie­zwy­kłą roz­kosz, jaką spra­wił on peł­nemu podziwu tłu­mowi publicz­no­ści. Niezrównane, wspa­niałe i tkliwe, do naj­wznio­ślej­szych, naj­bar­dziej maje­sta­tycz­nych i poru­sza­ją­cych słów, które sprzy­się­gły się, by porwać i ocza­ro­wać serce i ucho”. („Dublin Journal”, 17 kwiet­nia 1742).
Teksty użyte w ora­to­rium mają swoje źró­dło w Biblii Króla Jakuba (pro­te­stanc­kim tłu­ma­cze­niu Biblii na język angiel­ski, zamó­wio­nym na potrzeby Kościoła angli­kań­skiego przez króla Jakuba I) oraz w Modlitewniku Powszechnym (zbior­czym modli­tew­niku Kościołów Anglii). Dosłowne cytaty zostały zręcz­nie prze­kształ­cone na potrzeby poetyc­kie i muzyczne.
Oratorium jest trzy­czę­ściowe.
Część I doty­czy zapo­wie­dzi przyj­ścia Mesjasza. Każde z ogniw tej czę­ści zawiera pro­roc­two. Są one reali­zo­wane w róż­nych tona­cjach.
Część II opo­wiada o życiu, śmierci i zmar­twych­wsta­niu Mesjasza. Początkowo muzyka odpo­wiada raczej peł­nemu sku­pie­nia i melan­cho­lij­nemu, a potem dra­ma­tycz­nemu nastro­jowi, pro­wa­dzą­cemu słu­cha­cza do roz­wa­że­nia Pasji. Potem jed­nak muzyka wypo­ga­dza się – tema­tem pię­ciu z sied­miu scen tej czę­ści jest zmar­twych­wsta­nie, zwy­cię­stwo i chwała Boga. Z tej czę­ści pocho­dzi też naj­bar­dziej znany frag­ment – chór Hallelujah.
Część III sku­pia się wokół zagad­nie­nia zba­wie­nia ludz­ko­ści.
Nie ulega wąt­pli­wo­ści, że Mesjasz jest dzie­łem ponad­cza­so­wym. Poruszał w takim samym stop­niu publicz­ność osiem­na­sto­wieczną, jak czyni to teraz ze współ­cze­snymi słu­cha­czami. Romain Rolland, w bio­gra­fii Händla napi­sał o nim tak: „W życiu wiel­kich ludzi czę­sto się zda­rza, że w chwili, gdy wszystko wydaje się im stra­cone, gdy wszystko upada, są wła­śnie bli­żej szczytu niż kie­dy­kol­wiek. Händel wyda­wał się być zwy­cię­żony. I w tej samej godzi­nie napi­sał dzieło, które mu miało przy­nieść sławę nie­śmier­telną”. Źródło
Mamy nadzieję, że Doroczny Koncert Bożonarodzeniowy przy­nie­sie Państwu wiele wzru­szeń i prze­kona Państwa o słusz­no­ści tych słów.20.12.2014 (sobota) godz. 20:00
Kościół św. Mikołaja w Gdańsku, ul. Świętojańska 72 (oo. Dominikanie).

Bilety w cenie 40zł (normalny) i 20 zł (ulgowy)
Do nabycia (pon.-pt. 9:00-16:00) w siedzibie Polskiego Chóru Kameralnego Ul. Opata Jacka Rybińskiego 24, Gdańsk-Oliwa oraz na godzinę przed koncertem w Kościele św. Mikołaja.

Hakenberger CD1 | 01 27 Omni Tempore a 8, Exultate Deo

Hakenberger CD1 | 05 28 In Natvitate Domini a 12, Hodie Christus natus est

Pieśni Legionowe 07 Strzelcy

Pieśni Legionowe 12 Róże

PENDERECKI 04 Sanctus

PENDERECKI 09 KADDISH

PENDERECKI Psalm Dawida XXX

Paweł Łukaszewski Musica Sacra 3 Carol & Motets 02 Oj maluśki

Paweł Łukaszewski Musica Sacra 3 Carol & Motets 03 Mędrcy świata

Paweł Łukaszewski Musica Sacra 2 05 Tagesgebet

Paweł Łukaszewski Musica Sacra 2 06 Gabengebet

Paweł Łukaszewski Musica Sacra 2 07 Schlussgebet

Wolność 03 Spij dobrze Synu

Hakenberger CD1 | 05 28 In Natvitate Domini a 12, Hodie Christus natus est

BIP
Instytucja Kultury
Miasta Gdańska
grudzień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Mozartiananewsletter